Contact
 
Secretariat
College of Electrical Engineering, Zhejiang University
No.38 Zheda Road, Hangzhou, 310027, P.R.China.
Phone: +86-135-8806-6482 (Dr. Taiying Zheng)
Email: vppc2016@zju.edu.cn